Back to Top

 

如何订购

您可以照一下步骤在网上完成订购, 或者下载我们的邮购表格,填写后送回给我们。


邮购表格


 

 

我们接受以下付款方式

1. 

2.  信用卡付款
       接受以下信用卡,直接连接曼谷银行支付端,汇入
     泰国公司Thepprasit Project的账户:
      

3.   
     

4.   现金汇款
      账户: 广州碧比贸易有限公司
      账号: 7250 6466 8997
      开户银行: 中国银行股份有限公司广州工业大道支行
    **完成付款后,请您将汇单传送给我们, 可用邮件或传真传送。


常见问题

1. 送货需要几天 ?


2. 我需要付运费吗 ?


3. 用信用卡付款安全吗 ?


4. 用信用卡付款,会被收额外手续费吗 ?